Kao organizacija koja čvrsto veruje u ogroman značaj i potencijal socijalnog preduzetništva, Smart kolektiv se bori za stvaranje povoljnog okruženja za razvoj socijalnog preduzetništva u Srbiji, kroz javno zagovaranje, sastanke sa predstavnicima države i organizovanje javnih rasprava i panela.

U Srbiji, ključne probleme i prepreke za rad socijalnih preduzeća predstavljaju neadekvatan zakonski okvir, nedostatak finansijske podrške i kontinuiranih izvora finansiranja, ali i nedovoljna upućenost ključnih aktera i opšte javnosti u koncept i potencijal socijalnog preduzetništva. Iako zakonski okvir ne predstavlja presudan uslov za razvoj ovog koncepta, smatramo da je važno da se kroz odgovarajuću regulativu stvore što bolji uslovi za podršku i unapređenje poslovanja socijalnih preduzeća. Zbog toga smo 2010. godine formirali Koaliciju za razvoj socijalnog preduzetništva, zajedno sa organizacijama Evropski pokret u Srbiji, Grupa 484, Inicijativa za saradnju i razvoj Srbija i Trag fondacija, uz podršku Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva. Misija Koalicije je da udruživanjem kapaciteta i resursa članice zajednički rade na stvaranju stimulativnog okruženja za razvoj socijalnog preduzetništva i podizanju  svesti ključnih aktera o značaju ovog koncepta za ekonomski napredak i održivi razvoj društva u celini, kako bi se ustanovili odgovarajući zakonski okviri i održivi mehanizmi finansiranja socijalnih preduzeća. Pozitivno nas je iznenadila činjenica da Ministartsvo rada, zapošljavanja i socijalne politike planira donošenje Zakona o socijalnom preduzetništvu, ali smo se, nažalost, ubrzo uverili da je predlog zakona koji se našao pred javnošću neadekvatan, nejasan i u suprotnosti sa samim konceptom socijalnog preduzetništva, kao i sa načinom na koji je ovaj važan koncept prepoznat danas u svetu, i pre svega u Evropskoj Uniji. Smart kolektiv je uložio velike napore da se zakon ne usvoji u postojećem obliku, pre svega kroz direktne sastanke sa predstavnicima države i javne rasprave u Skupštini,  a zatim i kroz slanje pisama, saopštenja, medijska gostovanja, pisanje članaka za novine, u Srbiji i u inostranstvu. Cilj nam je da kroz ovaj vid javnog zastupanja doprinesemo kreiranju adekvatnog Zakona o socijalnom preduzetništvu, koji će na pravi, podsticajan način omogućiti dalji razvoj ovog koncepta u Srbiji.