Identifikovanje potreba, potencijalnih rešenja i mogućnosti za saradnju javnog, poslovnog i civilnog sektora na realizaciji predloženih rešenja neophodan su preduslov za održivi socio-ekonomski razvoj lokalnih zajednica i društva u celini. Zbog toga Smart kolektiv inicira, promoviše i facilitira dijalog između predstavnika svih sektora, vodeći se načelima društvene odogovornosti i međusektorske saradnje.

U saradnji sa partnerima iz javnog, poslovnog i civilnog sektora uspostavljen je model za konstruktivan dijalog, identifikaciju održivih rešenja i njihovu implementaciju u lokalnim zajednicama, kao i na nivou nacionalnih institucija, organizacija i politika.  

Smart kolektiv je, u okviru svoje misije usmerene na približavanje svih sektora društva i njihovu intenzivniju saradnju, a sa ciljem efikasnijeg suočavanja sa društvenim problemima, ustanovio jedinstvenu platformu za dijalog, razmenu informacija i ideja između predstavnika svih sektora zainteresovanih za održivi razvoj društva i razvijanje međusektorskih partnerstava. Zajedničko  identifikovanje potreba, potencijalnih rešenja i mogućnosti za saradnju javnog, poslovnog i civilnog sektora na realizaciji predloženih rešenja pokazali su se kao neophodan  preduslov za održivi socio-ekonomski razvoj lokalnih zajednica i društva u celini. Zbog toga Smart kolektiv inicira, promoviše i facilitira dijalog između predstavnika svih sektora, vodeći se načelima društvene odogovornosti i međusektorske saradnje. Do sada smo, u saradnji sa partnerima, ovaj uspešan model uveli u nekoliko lokalnih zajednica u Srbiji, a istovremeno zastupamo i promovišemo njegovu primenu i na nacionalnom nivou, uključujući u dijalog vladine institucije, poslovni sektor, organizacije civilnog društva i međunarodne organizacije.