CSR Indeks

CSR Indeks Srbija je prva nacionalna platforma za procenu društvene odgovornosti kompanija u Srbiji, koju su razvili Smart kolektiv i Forum za odgovorno poslovanje. CSR Indeks je alat kojim se prepoznaju, nagrađuju i promovišu dobre prakse poslovanja u Srbiji koje su u skladu sa principima održivosti. Metodologija koja se koristi prilagođena je stanju i razvijenosti nacionalne ekonomije. Ulazak na listu CSR Indeksa za kompaniju predstavlja priliku da evaluira svoje dosadašnje prakse i pristup društveno odgovornom poslovanju.

Go to Top