Organizacija NESsT je, u periodu od novembra 2016. do januara 2017. godine, sprovela dubinsko istraživanje o stanju sektora socijalnog preduzetništva u regionu Zapadnog Balkana i Hrvatske. Rezultati istraživanja su predstavljeni u publikaciji “Ekosistemi socijalnih preduzeća u Hrvatskoj i na Zapadnom Balkanu”. Cilj ovog istraživanja bio je da se dođe do saznanja o tome koje je stanje u sektoru socijalnih preduzeća, koje su mere podrške dostupne i koje su potrebe socijalnih preduzeća za finansijskim sredstvima i ne-finansijskom podrškom.

Ovo je prvo istraživanje takve vrste koje pokriva sedam zemalja u regionu, a to su: Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, Crna Gora, Srbija i Kosovo. U izradu studije bilo je uključeno preko 90 lokalnih i regionalnih stejkholdera koji su kroz intervjue podelili svoje viđenje situacije u regionu. Glavni cilj ove publikacije je informisanje ključnih stejkholdera u regionu kako bi na pravi način unapredili sektor socijalnog preduzetništva.

U studiji je sadržan presek stanja sektora socijalnog preduzetništva u sedam zemalja regiona Zapadnog Balkana. Publikacija sadrži detaljne izveštaje za svaku pojedinačnu zemlju. Izveštaji sadrže informacije o: generalnom socio-ekonomskom stanju u zemlji, zakonodavnom okviru u okviru kojeg funkcionišu socijalna preduzeća, dostupnim finansijskim izvorima i mehanizmima stručne podrške, ključnim akterima u sektoru, kao i o broju i veličini socijalnih preduzeća. Publikacija takođe sadrži i preporuke za dalji razvoj sektora u regionu.

Izradu publikacije podržali su Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Taiwan Business – EBRD Technical Cooperation Fund. Autor publikacije je Eva Varga. Kao lokalni eksperti, na izradi publikacije radili su: Nikica Kusinikova za Albaniju, Kosovo i Makedoniju, Andreja Rosandić za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, dok je za Srbiju i Crnu Goru lokalni ekspert bio Neven Marinović iz Smart kolektiva.

Publikaciju možete preuzeti ovde