Smart kolektiv je tokom 2007. godine učestvovao u izradi baze najboljih CSR praksi u Srbiji, s ciljem da identifikuje i sistematizuje društveno odgovorne prakse kompanija i analizira stanje društveno odgovornog poslovanja.

Zahvaljujući projektu kreirana je korisna alatka za sve uključene aktere – on line baza u okviru koje je, na osnovu nekoliko kriterijuma pretraživanja, omogućen uvid u CSR prakse najvećih kompanija u Srbiji. Istovremeno, ovaj projekat je po prvi put okupio partnere iz državnih institucija, kompanija i civilnog sektora na  zajedničkoj promociji društveno odgovornog poslovanja.

U saradnji sa Timom potpredsednika Vlade za implementaciju Strategije za smanjenje siromaštva i Agencijom za promociju izvoza i stranih ulaganja (SIEPA), Smart kolektiv je tokom 2007. godine pokrenuo projekat Baza dobre prakse društveno odgovornog poslovanja.

Kao prva i jedina takve vrste u Srbiji, Baza je obuhvatala relevantne studije slučaja CSR projekata najvećih kompanija u Srbiji. Ova sistematična prezentacija CSR projekata predstavljala je važan instrument informisanja javnosti o društveno odgovornom poslovanju, ali i promocije preduzeća koja su CSR koncept integrisale u svoju poslovnu praksu. Baza je nudila mogućnost pretrage prema vrstama aktivnosti: ad hoc akcije, donacije, struktuirani programi, korporativni fondovi; kao i prema CSR oblastima: radno okruženje, lokalna zajednica, tržište i zaštita životne sredine. Podaci prikupljeni u Bazi poslužili su kao osnova za analizu stanja društveno odgovornog poslovanja u Srbiji, koja je rezultirala preporukama za unapređenje ovog koncepta. Tim Smart kolektiva bio je u okviru projekta zadužen za razvijanje metodologije izrade baze, komunikaciju i realizaciju intervjua sa predstavnicima kompanija i konačnu obradu i sistematizaciju informacija.

Za više informacija pogledajte ovu stranicu.