Brošura: CSR Indeks Srbija (2016)

CSR Indeks Srbija je alat kojim se prepoznaju, nagrađuju i promovišu dobre prakse poslovanja u […]

Doprinos kompanija članica Foruma za odgovorno poslovanje društvu u 2015. godini (2016)

S ciljem da merenje i izveštavanje, koji predstavljaju ključne preduslove za transparentno poslovanje i unapređenje […]

Forum za odgovorno poslovanje – Bolji biznis za bolje društvo (2016)

Brošura pruža pregled osnovnih informacija o vrednostima, organizaciji i prioritetnim temama i inicijativama Foruma za […]

Responsible Business Forum – Better Business for Better Society (2016)

The Brochure provides an overview of basic information on values, organization, priority topics and initiatives […]

Katalog: Partnerstva po meri društva 2015/2016

Katalog pruža pregled mehanizama saradnje koji se mogu ostvariti između poslovnog i civilnog sektora, uz […]

Biznis lideri o društveno odgovornom poslovanju (2015)

Kroz prvo istraživanje ove vrste u Srbiji, donosioci odluka u biznis sektoru, kao najrelevantniji akteri […]

Business Leaders on Corporate Social Responsibility (2015)

Through the first survey of this kind in Serbia, business decision makers, as the most […]