S ciljem da pomogne kompanijama da unaprede i strateški formulišu i prate svoja ulaganju u zajednicu, Smart kolektiv se bavi izradom strategija ulaganja u zajednicu, koje predstavljaju jedan segment strategija društveno odgovornog poslovanja.

Do sada smo razvili i revidirali nekoliko strategija i nacrta strategija ulaganja u zajednicu za neke od najvećih kompanija u Srbiji, među kojima su Holcim, Banca Intesa i Telekom Srbija. 

Strategija ulaganja u zajednicu predstavlja dokument koji kompaniji pomaže da, polazeći od jasno definisane vizije, vrednosti i ciljeva, uz analizu i konsultovanje potreba i očekivanja zajednice i relevantnih stejkholdera, odredi oblasti i mehanizme ulaganja u zajednicu, kao i sistem praćenja i evaluacije rezultata svojih ulaganja.

Smart kolektiv ima veliku ekspertizu u ovoj oblasti, koja uključuje podršku u definisanju svih elemenata strategije, kao i plan komunikacije svih aktivnosti vezanih za filantropiju i predlog konkretnih programa i projekata koje kompanija može da razvija i sprovodi, a koje su usaglašene sa prepoznatim potrebama stejkholdera i u skladu sa kompanijskim ciljevima i vrednostima.