Imajući u vidu da je strateški pristup održivosti i CSR-u jedini efikasan način za postizanje dugoročnih rezultata, Smart kolektiv aktivno promoviše strateško integrisanje CSR-a u sve aspekte poslovanja pružajući podršku kompanijama koje nastoje da planski pristupaju ovoj temi.

Sve je više kompanija u Srbiji koje prepoznaju važnost strateškog pristupa održivosti i CSR-u za dugoročan uspeh CSR inicijativa, kao i za svoje poslovanje. Smart kolektiv je do sada učestvovao u izradi i implementaciji više strategija društveno odgovornog poslovanja za neke od vodećih kompanija u Srbiji, među kojima su HolcimErste Banka i Banca Intesa.

Strateški pristup društvenoj odgovornosti podrazumeva integrisanje tema održivosti u poslovne ciljeve i odluke, u sve aspekte poslovanja, na svim nivoima u kompaniji. On se zasniva na ideji da CSR nije izolovana aktivnost jednog, najčešće marketing ili PR sektora, već integralni deo poslovne strategije kompanije. Postavljanje CSR strategije omogućava kompaniji da na sveobuhvatan način sagleda svoje rizike i mogućnosti u kontekstu održivosti i da na najbolji način poveže odgovornu praksu sa svojom osnovnom delatnošću. U okviru strategije, kompanija postavlja svoje ciljeve i indikatore praćenja učinka, unapređuje ih iz godine u godinu i o njima izveštava javnost. Na taj način ostvaruje se dugoročan sistematski uticaj u određenoj oblasti/temi, koji daje vidljive rezultate, što je najveća prednost u odnosu na niz međusobno nepovezanih inicijativa i donacija koje karakterišu ad hoc pristup. Jedna od usluga koje Smart kolektiv pruža kompanijama je podrška pri izradi CSR strategija, što podrazumeva, pored postavljanja osnovnog pravca delovanja i strateških ciljeva, i definisanje programa i konkretnih aktivnosti neophodnih za njihovo uspešno ostvarivanje. Uloga Smart kolektiva je, takođe, da analizira stavove svih ključnih stejkholdera kompanije radi adekvatnog razumevanja njihovih potreba i interesa, koje je neophodno uzeti u obzir prilikom donošenja strateških odluka. Uspešno merenje rezultata, praćenje primene strategije i njeno unapređenje, u velikoj meri zavise od sprovođenja procesa monitoringa, evaluacije i izveštavanja, koji su strategijama metodološki jasno definisani.