Smart kolektiv je u periodu od 2008. do 2011. godine razvio program volontiranja zaposlenih za Erste Banku, pomažući kompaniji da postupno i uspešno integriše kulturu korporativnog volontiranja na svim nivoima menadžmenta i među zaposlenima u filijalama. Program volontiranja zaposlenih Erste Banke je prvi strateški postavljen program korporativnog volontiranja u Srbiji. 

Program volontiranja Erste Banke razvijan je kroz nekoliko faza. Prva faza bila je usmerena na senzibilisanje top menadžmenta kompanije – donosioca odluka i budućih promotera volonterizma među zaposlenima. Smart kolektiv je za potrebe adekvatnog informisanja top menadžmena organizovao radionicu sa stranim ekspertom iz ove oblasti, a zatim je sproveo istraživanje stavova menadžmenta, na osnovu čega su utvrđena njihova interesovanja i mapirane potencijalne volonterske akcije i partneri. Nakon toga, u razmaku od nekoliko meseci, organizovane su dve volonterske akcije za menadžment Banke. Paralelno sa senzibilisanjem top menadžmenta, čija podrška je neophodna za uspešno realizovanje programa volontiranja u kompanijama, pripremili smo Politiku volontiranja zaposlenih Erste Banke i predlog Procedure sprovođenja volonterskog programa. Takođe, priredili smo i brošuru o volontiranju za zaposlene u Banci i kreirali predlog strategije interne komunikacije u vezi sa ovom temom.

Nakon uspešno realizovanih volonterskih akcija top menadžmenta, naredna faza uvođenja programa podrazumevala je informisanje i senzibilisanje zaposlenih koji nisu na nivou menadžementa. Na osnovu istraživanja stavova zaposlenih o volontiranju, Banka je odabrala temu volonterskog programa, a Smart kolektiv ponudio nekoliko predloga aktivnosti za konkretne akcije od kojih su zaposleni izglasali jednu. Tako je 2009. godine organizovana prva velika volonterska akcija zaposlenih Erste Banke, koja je okupila zaposlene iz raznih gradova širom Srbije.

U trećoj fazi bavili smo se uključivanjem filijala i organizovanjem regionalnih volonterskih akcija. Za potrebe sprovođenja ove faze, uradili smo istraživanje stavova u filijalama i mapiranje lokalnih potreba, mogućih akcija i potencijalnih lokalnih partnera. Tokom 2009. godine organizovane su dve regionalne volonterske akcije.

Krajem 2010. godine uradili smo evaluaciju volonterskog programa i dali smernice za dalji razvoj, kojim je Banka nastavila samostalno da se bavi.