S ciljem da podstakne što veći broj kompanija u Srbiji da svoje prakse izveštavanja o održivosti i CSR-u usklade sa razvijenim svetskim standardima, Smart kolektiv organizuje obuke za izradu izveštaja o održivosti i društveno odgovornom poslovanju prema GRI metodologiji. 

Sve više kompanija u Srbiji objavljuje CSR izveštaje izrađene u skladu sa GRI metodologijom, doprinoseći na taj način transparentnosti i odgovornosti poslovnog sektora.  

Merenje i komuniciranje rezultata društveno odgovornog poslovanja jedan su od najvećih izazova u ovoj oblasti. GRI okvir predstavlja do sada najrelevantniju, najsveobuhvatniju i najšire prihvaćenu metodologiju za praćenje, merenje i komuniciranje učinka na polju društvene odgovornosti kompanije. Od 2011. godine, kada je učestvovao u izradi prvih izveštaja o održivosti i CSR-u, Smart kolektiv je postao jedina relevantna organizacija u Srbiji specijalizovana za ovu međunarodno najpriznatiju metodologiju izveštavanja.

Imajući u vidu da izrada izveštaja podrazumeva da je njegov priređivač (osoba/tim u kompaniji zaduženi za njegovu pripremu i izradu) detaljno upoznat sa okvirom izveštavanja koji nudi GRI, Smart kolektiv je razvio efikasnu obuku koja obezbeđuje adekvatno razumevanje ove kompleksne metodologije i njenu jednostavnu primenu u praksi. Cilj obuke je da, prolazeći kroz sve etape procesa izrade izveštaja prema GRI-u, CSR tim kompanije, koga čine predstavnici svih sektora, može samostalno ili u saradnji sa konsultantom da koristi GRI okvir pri izradi CSR izveštaja, poštujući sve zahteve metodologijeFokus obuke je na identifikovanju ključnih tema za kompaniju i za njene stejkholdere, a kao rezultat timskog rada kompanija definiše osnovne stavke izveštaja i njegov sadržaj. Proces je osmišljen tako da doprinese sistematizaciji postojećih praksi i postavljanju ciljeva za naredni period pružajući širu, dugoročniju perspektivu, uz ključni angažman top menadžmenta. Nakon obuke, Smart kolektiv pruža i usluge monitoringa procesa izrade i evaluacije GRI izveštaja.

Metodologija obuke uključuje prezentacije i praktičan rad i usklađuje se sa potrebama svake kompanije.

Smart kolektiv je jedini partner (organizational stakeholder) Globalne inicijative za izveštavanje u Srbiji.