U kontekstu sve većih zahteva za transparentnošću, izveštavanje o društveno odgovornom poslovanju postaje nezaobilazna praksa i jedan od najefikasnijih načina da se odgovori na očekivanja stejkholdera. Smart kolektiv nastoji da podstakne što veći broj kompanija u Srbiji da prepoznaju značaj ove prakse i uvedu je u svoje poslovanje, nudeći uslugu izrađivanja Izveštaja o održivom razvoju prema GRI metodologiji (Global Reporting Initiative), kao i organizovanja stručnih obuka za izveštavanje prema ovoj metodologiji. Značaj izveštavanja o održivom razvoju dodatno je povećan stupanjem na snagu EU Direktive o nefinansijskom izveštavanju, prema kojoj sve velike kompanije moraju redovno objavljivati ovu vrstu izveštaja.

Go to Top