Smatramo da je održivost neprofitnih organizacija u savremenoj ekonomiji nemoguća bez novog pristupa fandrejzingu odnosno bez diversifikovanja izvora finansiranja. Cilj vodiča je da pomogne organizacijama civilnog društva i socijalnim preduzetnicima da saznaju šta taj pristup podrazumeva i shvate njegovu logiku, kako bi ga uspešno primenili u razvoju svog biznisa.

Vodič možete preuzeti ovde.