Uticaj koji građani kao potrošači, zaposleni, i članovi lokalnih zajednica imaju na kompanije veoma je veliki, i stoga su njihova očekivanja u pogledu društveno odgovornog poslovanja ključna za razvoj ovog koncepta. Tokom 2013. godine Smart kolektiv je sa Ipsos Strategic marketingom sproveo Istraživanje javnog mnjenja o društveno odgovornom poslovanju i ulozi kompanija u društvu.

Ovo jedinstveno istraživanje pružilo je utemeljen uvid u očekivanja građana od poslovnog sektora, u smislu doprinosa razvoju društva. Istraživanje je kreirano tako da omogućava poređenja sa rezultatima istraživanja realizovanih 2005. i 2008. godine na istom tipu uzorka, pružajuci na taj način relevantan uvid u razvoj  svesti javnosti o ovom važnom konceptu.

Smart kolektiv i Ipsos Strategic marketing sproveli su u novembru 2013. godine veliko istraživanje javnog mnjenja o stavovima građana o društvenoj odgovornosti kompanija. Istraživanje obuhvata stavove građana o sledećim temama:

  • Koliko kompanije rade u interesu društva, a kolika je njihova odgovornost za opšte dobro;
  • Šta građani od kompanija očekuju kao zaposleni, potrošači, i članovi lokalne zajednice;
  • Koje su, po mišljenju građana prioritetne teme i ciljne grupe oko kojih kompanije treba da se angažuju u svojim programima društvene odgovornosti.

Istraživanje takođe donosi poređenja sa rezultatima istraživanja realizovanih 2005. i 2008. godine na istom tipu uzorka, pružajuci na taj način relevantan uvid u razvoj  svesti javnosti o ovom važnom konceptu. Rezultati istraživanja iz 2013. pokazuju značajan rast očekivanja građana od kompanija, pa tako čak 81% građana veruje da bi se kvalitet njihovog života popravio ako bi većina kompanija u Srbiji poslovala društveno odgovorno. Svest o važnosti međusektorskih partnerstava takođe je u porastu, i većina građana se slaže sa tvrdnjom da da država nema kapaciteta, niti je dužna da sama nađe rešenja za sve probleme u društvu, već da stvari mogu da se popravljaju kroz zajednički, partnerski angažman različitih članova društva, uključujući i kompanije i organizacije civilnog društva. Međutim, samo 16% građana smatra da kompanije u Srbiji u ovom trenutku zaista posluju društveno odgovorno, a kada bi se društvena odgovornost kompanija ocenjivala kao u školi, kompanije bi od građana dobile prosečnu ocenu 2,6.  Ono što je veoma važno je da su građani u velikoj meri spremni na sopstveni angažman kako bi podstakli kompanije da budu odgovornije: ukoliko bi se našli kompanije, od kojih jedna posluje društveno odgovorno, ali su joj cene nešto više i plate nešto manje, a druga ima sumnjivu reputaciju u pogledu poštovanja propisa u poslovanju i zapošljavanju ljudi, ali joj to omogućuje da ima nešto niže cene i nešto veće plate, većina građana bi pre radila u društveno odgovornoj kompaniji (87%), kupovala u prodavnici koja pripada toj kompaniji (73%) i koristila usluge te kompanije, iako bi ona bila prostorno udaljenija (68%).  Istraživanje stavova građana o društvenoj odgovornosti kompanija sprovedeno je uz podršku USAID-a preko Instituta za održive zajednice u okviru programa „Građansko društvo za budućnost“.