Smart kolektiv pomaže kompanijama da razviju strateški pristup društveno odgovornom poslovanju i integrišu društveno odgovorne prakse u celokupno poslovanje, kako bi ostvarile dugoročne rezultate i veći efekat CSR inicijativa.

Mnoge kompanije sa kojima Smart kolektiv sarađuje, zahvaljujući adekvatnoj internoj organizaciji i efikasnom upravljanju CSR-om, integrisale su društvenu odgovornost u sve aspekte svog poslovanja i poslovne procese i sektore u kompaniji, kao i u strategije i politike, što za rezultat ima dugoročnu održivost CSR inicijativa.     

Svaka kompanija koja nastoji da integriše društveno odgovornu praksu u svoje poslovanje na sveobuhvatan i održiv način treba da se fokusira na dugoročne ciljeve i strateški pristup ovoj temi. Uspešna realizacija ovog procesa zasniva se na pravilnom razumevanju CSR-a kao integralnog dela identiteta kompanije, kao i na razvoju adekvatnih veština, sistema i alata za efikasno upravljanje i komuniciranje. Smart kolektiv, kao stručna organizacija, kompanijama pruža podršku tokom svih faza u ovom procesu, kroz posebno dizajnirane obuke za različite ciljne grupe u kompaniji i konsultantsku podršku.

Uz pomoć CSR eksperata Smart kolektiva, uvođenje i integrisanje CSR-a u kompaniju odvija se na više nivoa: na nivou upravljanja, koji podrazumeva strateško uključivanje svih sektora u kompaniji; na nivou strateških oblasti, koji podrazumeva identifikovanje ključnih tema za kompaniju i za njene stejkholdere; i na nivou komunikacije i izveštavanja o društveno odgovornim aktivnostima, gde je fokus na transparentnosti i sistematičnosti. Uloga Smart kolektiva u ovom procesu je da pomogne kompaniji da pravilno razume sopstvene uticaje, u širem i užem kontekstu održivosti, čime se obezbeđuje njihovo efikasno praćenje, merenje i evaluacija.