Početkom 2021. godine, Forum mladih sa invaliditetom (FMI) pokrenuo je Mrežu Poslodavaca za zapošljavanje osoba sa Invaliditetom. Ova inicijativa ima za cilj pružanje strateške podrške poslodavcima u stvaranju održivih praksi zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Danas, Mreža okuplja preko dvadeset kompanija koje ne samo što prepoznaju važnost zapošljavanja osoba sa invaliditetom, već i sprovode aktivnu politiku zapošljavanja. Njihov angažman direktno doprinosi unapređenju položaja osoba sa invaliditetom i građenju inkluzivnijeg društva.

Kao osnivač i koordinator Mreže, Forum mladih sa invaliditetom pruža stratešku podršku poslodavcima u aktivnijem pristupu dugoročnom i održivom zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

Mreža služi kao mesto okupljanja, savetovanja, informisanja, konsultacija i unapređenja kapaciteta poslodavaca za proces zapošljavanja osoba sa invaliditetom, ali i za realizaciju ideja i aktivnosti koje doprinose povećanju zapošljivosti osoba sa invaliditetom.

Smart Kolektiv je jedan od partera Foruma mladih sa invaliditetom na projektu “Posao po meri: Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom” koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). Ostali partneri na projektu su Karitas Srbije, Fondacija Ana i Vlade Divac i Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije. Cilj projekta je ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom i stvaranje jednakog pristupa zapošljavanju na tržištu rada koje je otvoreno, inkluzivno i dostupno osobama sa invaliditetom.

Više informacija o Mreži: https://fmi.rs/mreza-poslodavaca/