Javni poziv za izbor jedinica lokalne samouprave za pripremu akcionog plana energetski održivog razvoja i klimatskih promena (SECAP)

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za pripremu Akcionog plana energetski održivog razvoja i klimatskih promena (SECAP) u jedinicama lokalne samouprave (JLS) Srbiji, koje do momenta raspisivanja Javnog poziva nemaju prihvaćen SECAP od strane Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju.

SECAP – Sustainable Energy and Climate Action Plan je ključni dokument koji predstavlja način na koji će lokalne vlasti doprineti implementaciji konkretnih aktivnosti koje imaju za cilj ublažavanje uticaja, te unapređenje sposobnosti prilagođavanja na lokalnom nivou, u odnosu na klimatske promene, kao i naporima koji se ulažu za smanjivanje emisija gasova sa efektom staklene bašte.

Napori JSL u dekarbonizaciji i ublažavanju uticaja klimatskih promena su integrisani Sporazumom gradonačelnika za klimu i energiju (Covenant of Mayors). Sastavni deo Sporazuma je izrada SECAP-a kome prethodi donošenje odluke o pristupanju, potpisivanje pristupnice i donošenje rešenja o imenovanju tima i savetodavne grupe JLS za izradu SECAP-a. Ovaj sporazum je najveći svetski pokret gradova i opština usmeren na lokalne aktivnosti koje utiču na klimu i energiju. Pristupanjem ovom sporazumu,  JLS iskazuju svoju posvećenost postizanju EU klimatskih i energetskih ciljeva, smanjenjem emisija gasova sa efektom staklene bašte. Članstvo JLS u Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju je besplatno.

Ovaj Javni poziv je otvoren za JLS koje izraze volju da postanu članice Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju, prijavljivanjem na ovaj Javni poziv, kao i za JLS koje su članice Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju ali nemaju prihvaćen SECAP od strane Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju. Shodno tome, one JLS koje budu odabrane za izradu SECAP-a biće u obavezi da zvanično pristupe Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju, tokom procesa izrade SECAP-a.

SECAP se temelji na referentnom inventaru emisija i ocenjivanjima rizika i izloženosti, koji sadrže analizu trenutnog stanja. SECAP definiše konkretne mere smanjenja emisija, kao i vremenske okvire i odgovornosti, koji će dugoročnu strategiju pretvoriti u konkretne izvodljive aktivnosti.

Primarno područje delovanja predstavljaju programi i akcije uštede energije u javnim zgradama u vlasništvu lokalnih vlasti koje predstavljaju značajne potrošače energije, npr. za zagrevanje i osvetljavanje. Pored toga, značajna smanjenja potrošnje energije mogu se postići u drugim uslužnim delatnostima, kao što su javni prevoz i javna rasveta. JLS mogu da pomognu u informisanju i motivisanju svojih građana, preduzeća i drugih subjekata na lokalnom nivou, kako bi efikasnije koristili energiju, kao i da sprovodi aktivnosti na podizanju svesti o značaju uključivanja celokupne zajednice u podršku politika energetske efikasnosti.

Koristi koje JLS imaju od izrade i realizacije lokalnih akcionih planova energetski održivog razvoja i klimatskih promena, su sledeće:

 • Opredeljenost za energetski održivi razvoj na načelima zaštite životne sredine, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije;
 • Postavljanje temelja za održivi razvoj;
 • Pokretanje novih finansijskih mehanizama za realizaciju mera energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije;
 • Osiguranje dugoročne sigurnosti u snabdevanju energijom;
 • Povećanje kvaliteta života građana (poboljšanje kvaliteta vazduha, osiguranje životnog komfora, smanjenje saobraćajnih zagušenja i nesreća, itd.).

Smart kolektiv iz Beograda, u partnerstvu i uz stručnu pomoć Centra za razvoj i podršku CRP iz Tuzle u Bosni i Hercegovini, i sa Fondacijom za razvoj sjevera Crne Gore iz Nikšića, vodi aktivnosti pripreme Akcionih planova energetski održivog razvoja i klimatskih promena (SECAP) za odabrane JLS u okviru projekta „Green Kick“. Odabrane JLS dobiće podršku za razvoj SECAP-a u vidu tehničke pomoći, koja uključuje pružanje savetodavnih usluga i angažovanje stručnjaka za izradu dokumenata, koji će usko sarađivati s timovima JLS. Tokom ovog procesa biće organizovane aktivnosti za zaposlene u lokalnoj upravi koje se tiču izgradnje kapaciteta, poput obuka, radionica ili seminara. Od JLS se očekuje da aktivno učestvuju u svim fazama procesa pripreme SECAP-a (donošenje odluke o pristupanju Sporazumu gradonačelnika, potpisivanje pristupnice, donošenje rešenja o imenovanju tima i savetodavne grupe JLS za izradu SECAP-a, prikupljanje i dostavljanje podataka neophodnih za pripremu SECAP-a, i slično). Finansijsko učešće JLS u procesu pripreme SECAP-a nije predviđeno.

Trajanje Green Kick projekta je decembar 2023 – mart 2026. godine. Projekt je deo Evropske klimatske inicijative (EUKI). EUKI je instrument za finansiranje projekata, Nemačkog federalnog ministarstva ekonomskih poslova i klimatske akcije (BMWK). EUKI-jev konkurs za izbor projektnih ideja sproveo je Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Sveobuhvatni cilj EUKI-ja je podsticanje klimatske saradnje unutar Evropske unije (EU) kako bi se smanjile emisije gasova sa efektom staklene bašte.

Cilj Green Kick projekta jeste da ojača uticaj civilnog društva u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori na zakonodavstvo u oblasti dekarbonizacije i ublažavanja uticaja klimatskih promena, razvojem kapaciteta, poboljšanjem saradnje organizacija civilnog društva (OCD) sa JLS, i javnom kampanjom članica regionalne GEAR mreže OCD.

Zajedničkim radom Smart kolektiva i JLS olakšaćemo pristupanje JLS globalnom savezu, Sporazumu gradonačelnika (Covenant of Mayors) i pripremićemo njihove Akcione planove održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promenama (SECAP). Ovim pozivom planiran je odabir i uključivanje 15 opština i gradova iz regiona, od čega 5 u Srbiji.

USLOVI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV

Pet jedinice lokalne samouprave, iz Javnog poziva biće odabrano na temelju evaluacije dostavljenih obaveznih dokumenata:

 1. Popunjena Prijava:
  Popuniti osnovne podatke o aplikantu, prema Prilogu I.
 2. Priložena dokumentacija:
  Studije, akcioni planovi, strategije, itd, koji postoje na nivou JLS-a, a koji su usko vezani za problematiku energetske održivosti, zaštite životne sredine i klimatskih promena, prema Prilogu I.

 Napomene:

 1. Prijave koje ne sadrže potrebnu dokumentaciju neće biti razmatrane.
 2. Jedna (1) JLS iz Srbije, čiji finalni dokument SECAP, bude ocenjen kao najbolji od strane međunarodne nezavisne ekspertske komisije, biće nagrađena novčanim iznosom od 6.000,00 € (u protivvrednosti u domaćoj valuti). Ovaj iznos će biti namenski potrošen za nabavku neophodne opreme koja doprinosi energetskoj efikasnosti i koja promoviše korišćenje obnovljivih izvora energije, koja će biti regulisana posebnim ugovorom o namenskoj donaciji, sklopljenim između Smart kolektiva i pobedničke JLS.

OSNOVNI KRITERIJUMI IZBORA

 1. Postojanje planske i strateške dokumentacije na nivou JLS i zastupljenost energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije (LEAP, SEAP, Plan upravljanja otpadom, Strategija razvoja, itd.) – do 30 bodova
 2. Iskustva JLS u radu i ostvarenoj saradnji sa organizacijama civilnog društva, međunarodnim razvojnim agencijama i drugim akterima – do 30 bodova
 3. Spremnost JLS da aktivno učestvuje u procesu izrade SECAP-a – do 40 bodova

Sa svakom JLS, čija prijava sadrži traženu dokumentaciju, biće obavljene konsultacije sa ciljem ocene spremnosti JLS da aktivno učestvuje u procesu izrade SECAP-a (funkcionalnost JLS u donošenju odluka, dostupnost podataka o javnoj infrastrukturi i uslugama, interni kapaciteti JLS, prethodno dato Pismo podrške Smart kolektivu za učestvovanje u ovom projektu, itd.). U prijavnom obrascu je potrebno navesti kontakt osobu sa kojom će biti obavljene konsultacije.

VREDNOVANJE PRIJAVA

Vrednovanje i rangiranje aplikacija pristiglih na Javni poziv, vršiće posebna Komisija koju sačinjavaju predstavnici Smart kolektiva i partnerskih organizacija Smart kolektiva, uz mogućnost učešća predstavnika vlasti u ulozi posmatrača. Izbor 5 JLS koje će biti uključene u proces izrade SECAP-a vršiće se na osnovu ocene Komisije, korišćenjem gore navedenih kriterijuma. Komisija će da izvrši konačno bodovanje i napravi rang listu pristiglih aplikacija.

Rezultati Javnog poziva o odabiru JLS biće objavljeni na internet stranici i društvenim mrežama Smart kolektiva i Evropske klimatske inicijative (EUKI), u roku od 7 (sedam) dana, od dana donošenja odluke. Pre donošenja konačne odluke o odabiru, Smart kolektiv zadržava pravo da zatraži dodatna pojašnjenja od aplikanata, kao i pravo odbijanja pristiglih aplikacija.

DOSTAVLJANJE PRIJAVA

Prijava sa traženom dokumentacijom, u skladu sa gore navedenim uslovima, treba da se dostavi u jednom originalnom štampanom primerku i jednoj elektronskoj verziji (CD ili USB), u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za učešće u pripremi akcionog plana energetski održivog razvoja i klimatskih promena (SECAP), u okviru Green Kick projekta“ na adresu:

Smart kolektiv
Svetozara Markovića 42, 11000 Beograd, Srbija

Rok za dostavljanje prijava je 20. mart 2024. godine

Zainteresovani aplikanti mogu da dobiju dodatne informacije i objašnjenja postavljanjem pitanja na e-mail: office@smartkolektiv.org pri čemu u naslovu poruke (Subject) treba navesti „Green Kick, izrada SECAP-a – poziv za prijave JLS”, najkasnije do 9. marta 2024. godine.

Na upite će biti odgovoreno u roku od 3 radna dana od prijema. Kako bi se osigurala transparentnost procesa, prijave i pojašnjenja učinila dostupnim svim zainteresovanim stranama, na internet stranici Smart kolektiva, biće objavljeni odgovori na upite koji budu dostavljeni, najkasnije do 14. marta 2024. godine.

Obrazac za podnošenje prijave u okviru Javnog poziva možete preuzeti ovde (Browser: Edge, Firefox) ili ovde (Browser: Google Chrome).

Tekst javnog poziva možete preuzeti ovde