Referentni broj poziva: GEAR/2017/394-354/SRB

Smart kolektiv u okviru projekta „GEAR – Green Economy for Advanced Region“ objavljuje Poziv za dostavljanje predloga projekata u cilju podrške lokalnim organizacijama civilnog društva za povećanje njihovog doprinosa u oblasti zaštite životne sredine. Projekat „GEAR – Green Economy for Advanced Region“ finansira Evropska unija u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima za 2016-2017.

Rok za predaju predloga projekata je  5. jul 2019. do 16 časova

Pravo učešća u ovom pozivu imaju organizacije civilnog društva registrovane u skladu sa važećim zakonima Srbije, a koje ispunjavaju sledeće uslove:

-imaju status pravnog lica
-neprofitnog su karaktera
-imaju državljanstvo Srbije tj. osnovane su u Srbiji
-registrovane su najmanje 6 meseci pre roka za dostavljanje predloga projekata
-direktno su odgovorne za pripremu i upravljanje projektom sa koaplikantima (ukoliko ih ima) i u čemu ne deluju kao posrednik
-realizuju aktivnosti u sledećim oblastima: održivi razvoj, zaštita životne sredine i klimatske promene, socio-ekonomski razvoj, obrazovanje, socijalne politike i usluge, omladinski rad i politike, volonterizam, ruralni razvoj i sl.

Pitanja u vezi s konkursom možete slati na mail gear@smartkolektiv.org najkasnije do 20. juna, a pitanja i odgovori će biti objavljeni na našem sajtu najkasnije do 26. juna.

Napomena: Organizacije koje su bile korisnici u okviru Programa za razvoj civilnog društva – Višegodišnji programi (tj. korisnici operativnih grantova (Odluka Komisije C(2012)5705, Referentni broj poziva:  EuropeAid/136034/C/ACT/Multi) i korisnici dugoročnih grantova (Odluka Komisije C(2014)9571, Referentni broj poziva: EuropeAid/150147/DH/ACT/ PRAREG) nisu prihvatljivi kao aplikanti u okviru ovog Poziva. Oni mogu učestvovati kao koaplikanti.

Smernice za aplikante uključujući anekse u vidu dokumentacije koju je potrebno ispuniti prilikom predaje predloga projekata i dokumentacije za informisanje možete preuzeti OVDE.

Ovaj dokument je izrađen uz finansijsku podršku Evropske unije. Sadržaj dokumenta isključiva je odgovornost Smart kolektiva i ne odražava nužno stavove Evropske unije.