Zagreb, 28–30.jun 2016. – Smart kolektiv je učestvovao u studijskoj poseti Hrvatskoj koju je organizovala Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED), sa ciljem upoznavanja sa sistemom vaučera za sezonski rad u poljoprivredi, kog je Hrvatska uvela 2013.godine. Vaučeri su uvedeni kao mera aktivne politike zapošljavanja, sa ciljem smanjenja obima sive ekonomije. Predstavnici poslodavaca, resornih ministarstva, medija i civilnog sektora imali su priliku da se tokom posete upoznaju sa pravnim i institucionalnim okvirom sistema vaučera, rezultatima primene u praksi, kao i drugim merama aktivne politike za zapošljavanje u Hrvatskoj.
Sistem vaučera se u Hrvatskoj primenjuje samo za sezonske radnike u poljoprivredi. Vaučere kupuje poslodavac od države i na osnovu njih može da na dnevnoj osnovi angažuje radnike najviše do 90 dana u godini, uz minimalnu propisanu dnevnicu i obračunate troškove doprinosa za penzijsko osiguranje, zdravstvenu zaštitu na radu i zapošljavanje. Radnici sakupljaju vaučere u radnim knjižicama i kada je popune i/ili na kraju godine donose knjižicu u nadležnu agenciju da im se evidentira radni staž. Određene kategorije kao što su penzioneri i nezaposlena lica mogu da se radno angažuju kroz vaučere, a da im se ne menjaju status i primanja sa biroa / penzije.
NALED je sa poslodavcima i resornim ministarstvima pokrenuo inicijativu da se sistem vaučera uvede i u novi sistemski zakon o angažovanju sezonske radne snage u Srbiji. NALED takodje predlaže i da se u pripremi ovog zakona razmotri mogućnost primene vaučerskog sistema na druge sezonske, privremene ili povremene poslove koje obavljaju ranjive grupe u socijalnim preduzećima. Na ovaj način bi određene ranjive grupe mogle da ostvare osnovna prava na rad i ekonomsku inkluziju. Država bi mogla da smanji udeo sive ekonomije, dobije realniji uvid u stanje nezaposlenosti i veće prihode po osnovu poreza i doprinosa o radu.