Neki od osnovnih pravaca delovanja Evropskog zelenog plana su sledeći:

  • Detaljan akcioni plan za jačanje cirkularne ekonomije i ulaganje u ekološki prihvatljive tehnologije
  • Podsticanje industrije na inovacije sa ciljem razvoja ekološki prihvatljivog industrijskog sektora i kreiranja zelenih radnih mesta
  • Pregled i ukoliko je potrebno revizija svih relevantnih instrumenata klimatske politike, uključujući Sistem za trgovanje emisijama (Emissions Trading System)
  • Strategija „od polja do stola” koja će se više fokusirati na način proizvodnje hrane i samim tim delovati podsticajno na poljoprivrednike da koriste više ekološke sisteme proizvodnje sa što manjim zagađenjem okoline
  • Dekarbonizacija energetskog sektora kroz reviziju Direktive o oporezivanju energije (Energy Taxation Directive) koja podrazumeva subvencije za fosilna goriva i oslobađanja od poreza, naročito u transportnom sektoru, kao i uvođenje čistijih, jeftinijih i zdravijih oblika privatnog i javnog prevoza
  • Održiva strategija u šumarskoj oblasti, očuvanje i obnova šuma u Evropi
  • Podsticanje građevinskog sektora na gradnju u skladu sa ekološkim standardima osiguravajući da zgrade budu energetski efikasnije
  • Rad sa međunarodnim partnerima na poboljšanju globalnih ekoloških standarda