Sarajevo, 30.oktobar – 1. novembar 2018. – Predstavnici 8 organizacija iz Srbije su učestvovali na trodnevnom treningu na temu javnog zastupanja i lobiranja, koji je bio održan u Sarajevu. Zajedno sa svojim kolegama iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore, predstavnici organizacija iz Srbije su imali priliku da unaprede znanja i veštine vezane za proces kreiranja i donošenja javnih politika, uključujući i tipove i instrumente javnih politika, lobiranje i zagovaranje u EU, analiziranje dobrih i loših primera, kreiranje zagovaračke strategije i odabir pristupa lobiranju u skladu sa kontekstom u zemljama regiona. Predavači na treningu su stručni konsultanti iz ove ablasti, Nina Branković i Amila Mujčinović.

Obuka je deo projekta GEAR – Green Economy for Advanced Region (Zelena ekonomija za razvoj regiona) koji ima za cilj povećanje aktivnosti i uticaja organizacija civilnog društva iz Crne Gore, Srbije, BiH, BJR Makedonije i Albanije u zaštiti životne sredine kroz umrežavanje, jačanje kapaciteta i promovisanje zelene ekonomije. Projekat finansira Evropska unija u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima za 2016-2017, a realizuje FORS Montenegro u partnerstvu sa organizacijama Smart kolektiv iz Srbije, Centar za razvoj i podršku iz BiH, EKO Svest iz BJR Makedonije, EDEN Centar iz Albanije i Udruženjem Slap iz Hrvatske.

Pored ovog treninga, u saradnji sa partnerima u prethodnom periodu je u Kolašinu bio održan trening Zelena ekonomija, a u narednom periodu biće organizovane obuke na sledeće teme: Upravljanje projektnim ciklusom, Učešće u donošenju odluka, Praćenje javnih politika, Istraživanja i analize javnih politika i Unapređenje saradnje sa državnom i lokalnim upravama. Osim treninga, projekat uključuje i razne druge aktivnosti usmerene ka daljem jačanju organizacija civilnog društva iz regiona i njihovog uticaja u oblasti zaštite životne sredine kao i promovisanju koncepta zelene ekonomije kao što su: dodela grantova lokalnim organizacijama, studijska poseta Hrvatskoj i upoznavanje sa primerima dobre prakse u zelenoj ekonomiji i zelenom preduzetništvu, prezentacije primera dobre prakse u ciljnim zemljama, kampanja promovisanja zelene ekonomije, izrada istraživanja o mogućnostima razvoja zelene ekonomije u regionu itd.

Veoma važan očekivani rezultat projekta je umrežavanje organizacija civilnog društva iz regiona koje se bave temama vezanim za zaštitu životne sredine, a što će voditi ka unapređenju saradnje, razmeni znanja, iskustava i naučenih lekcija u ovoj oblasti i obezbeđivanju osnova za njihovu buduću saradnju i razvoj zajedničkih projekata i inicijativa.